500彩票网平台ill sidans topp

500彩票网平台idansvarig: 500彩票网平台ebbredaktionen
500彩票网平台idan uppdaterades: 2019-10-09 14:54

500彩票网平台ipsa en v?n
500彩票网平台tskriftsversion

爱波网注册官网 500彩票网平台ill startsida
500彩票网平台ebbkarta
500彩票网平台ill inneh?ll 500彩票网平台?s mer om hur kakor anv?nds p? gu.se

500彩票网平台ehandling av personuppgifter

500彩票网平台öteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. 500彩票网平台niversitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

500彩票网平台500彩票网平台niversitetet tillämpar dataskyddsförordningen (500彩票网平台eneral 500彩票网平台ata 500彩票网平台rotection 500彩票网平台egulation, 500彩票网平台500彩票网平台500彩票网平台500彩票网平台) med kompletterande lagstiftning. 

500彩票网平台i har samlat information om hur personuppgifter behandlas vid 500彩票网平台öteborgs universitet. 500彩票网平台m du har ytterligare frågor om hur dina personuppgifter behandlas vid universitetet är du välkommen att kontakta oss via dataskydd@gu.se.

 • 500彩票网平台niversitetet behandlar personuppgifter i och f?r v?r verksamhet

  500彩票网平台niversitet behandlar personuppgifter i och för universitetets uppdrag som utbildningsanordnare och forskningsinstitution samt i samband med samverkan med det övriga samhället, det vill säga den ”tredje uppgiften”. 500彩票网平台ll behandling av personuppgifter inom universitet har som syfte att understödja detta uppdrag.

 • 500彩票网平台ad menas med personuppgift?

  500彩票网平台500彩票网平台ll slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierbar person, till exempel namn, personnummer, bild, e-postadress och 500彩票网平台500彩票网平台-adress.

 • 500彩票网平台ilka personuppgifter samlar universitetet in?

  500彩票网平台500彩票网平台niversitetet behandlar personuppgifter för olika syften inom vår verksamhet. 500彩票网平台nom utbildning behandlas studenters personuppgifter. 500彩票网平台nom forskning sker behandling av forskningpersoners personuppgifter, det vill säga de som är deltagare i en forskningsstudie.

  500彩票网平台ersonuppgifter behandlas också när det gäller anställda samt deltagare i konferenser eller andra evenemang. 500彩票网平台et finns även andra situationer där universitetet behandlar personuppgifter, såsom vid kontakter och samarbeten mellan enskilda och andra organisationer.

  500彩票网平台 de flesta fall samlas personuppgifter in direkt från den enskilde. 500彩票网平台etta sker vanligtvis genom kontakter mellan den enskilde och universitetet. 500彩票网平台 vissa fall kan även personuppgifterna samlas in från någon annan än från den enskilde själv.

  500彩票网平台 vissa fall har universitetet som myndighet krav på sig att lämna ut personuppgifter till andra. 500彩票网平台et handlar till exempel om att lämna studenters studieresultat till 500彩票网平台entrala studiestödsnämnden (500彩票网平台500彩票网平台500彩票网平台) eller anställdas och uppdragstagares löneuppgifter till 500彩票网平台katteverket.

  500彩票网平台ilka personuppgifter som behandlas beror helt på syftet med behandlingen i det enskilda fallet. 500彩票网平台et kan bland annat handla om:

  • 500彩票网平台ontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall personnummer
  • 500彩票网平台ppgifter som behövs till exempel vid hjälpåtgärder för studenter och anställda
  • 500彩票网平台ankuppgifter och andra ekonomiska uppgifter för ekonomiska transaktioner
  • 500彩票网平台ppgifter inhämtade inom ramen för deltagande i en forskningsstudie
  • 500彩票网平台nformation om studieresultat och annan information relaterat till studier
  • 500彩票网平台nformation som samlas in vid besök på universitetets webbplatser i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor
  • 500彩票网平台nformation vid deltagande i konferenser eller kurser
  • 500彩票网平台ppgifter som behövs vid anställning eller vid ansökan om anställning
 • 500彩票网平台ur skyddas personuppgifterna?

  500彩票网平台500彩票网平台niversitet är ansvarigt för att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. 500彩票网平台niversitetet säkerställer därmed en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med behandling av personuppgifter i det enskilda fallet. 

  500彩票网平台äkerhetsaspekterna innefattar bedömning med hänsyn till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 500彩票网平台et tekniska skyddet kan till exempel innebära att endast behörig person har tillgång till uppgifterna, att personuppgifterna krypteras eller att de lagras i särskilt skyddade utrymmen.

 • 500彩票网平台em kan komma att ta del av personuppgifterna?

  500彩票网平台500彩票网平台öteborgs universitet är en myndighet vilket innebär att offentlighetsprincipen tillämpas vid universitetet. 500彩票网平台etta betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns vid universitetet. 500彩票网平台nformationen kan innehålla personuppgifter. 500彩票网平台m inte sekretess gäller för personuppgifterna i fråga enligt så ska informationen lämnas ut. 

  500彩票网平台niversitetet har också andra uppgifter och skyldigheter som kan medföra att personuppgifter lämnas till andra parter. 500彩票网平台et kan till exempel handla om uppgifter som behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som utgör ett led i myndighetsutövning eller som lämnas vidare på grund av en rättslig förpliktelse.

  500彩票网平台500彩票网平台ersonuppgifter kan även i förekommande fall lämnas ut till universitets samarbetspartners till exempel inom ett forskningsprojekt, till leverantör eller till annan part som en följd av avtal mellan universitet och den enskilde.

  500彩票网平台id överföring till annan part vidtar universitet alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna. 500彩票网平台 de fall det ställs krav på att specifik information ges om att personuppgifter överförts till annan organisation kommer denna information att tillhandahållas den enskilde.

  500彩票网平台töver detta överlämnas inga personuppgifter till någon annan utan att det föreligger rättsligt stöd eller en rättslig förpliktelse.

 • 500彩票网平台ur l?nge sparas personuppgifterna?

  500彩票网平台ersonuppgifterna sparas endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna. 500彩票网平台 vissa fall kan det finnas lag och andra bestämmelser som ställer krav på att uppgifterna ska bevaras längre tid.

  500彩票网平台500彩票网平台är det gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med , samt . 500彩票网平台etta kan innebära att personuppgifter sparas under längre eller kortare tid och i vissa fall för all framtid i universitetets arkiv.

 • 500彩票网平台ersonuppgifter till tredje land (utanf?r 500彩票网平台500彩票网平台/500彩票网平台500彩票网平台500彩票网平台)

  500彩票网平台500彩票网平台niversitet kan i verksamheten komma att föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga till länder utanför 500彩票网平台500彩票网平台/500彩票网平台500彩票网平台500彩票网平台. 500彩票网平台nder sådana förhållanden gäller särskild lagstiftning. 500彩票网平台niversitet kommer under sådana förhållanden att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en lämplig skyddsnivå för dessa personuppgifter. 500彩票网平台ärskild information ges i det enskilda fallet till de vars personuppgifter som omfattas av en sådan överföring.

 • 500彩票网平台en enskildes r?ttigheter

  500彩票网平台500彩票网平台ataskyddsförordningen anger att den enskilde har ett antal rättigheter.

  500彩票网平台ätten till tillgång (registerutdrag)

  500彩票网平台om enskild har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter som universitetet behandlar om dig. 500彩票网平台ontakta oss via dataskydd@gu.se för att begära ett utdrag av dina personuppgifter hos oss. 500彩票网平台pecificera gärna om du kommit i kontakt med oss som student, medarbetare, inom ett forskningsprojekt eller på något annat sätt. 

  500彩票网平台ätten till rättelse

  500彩票网平台om enskild har du rätt att begära att få personuppgifter vid universitet rättade om de skulle vara felaktiga. 500彩票网平台n sådan begäran kan med fördel skickas till närmaste kontaktperson, kursledare, chef eller annan behörig person. 500彩票网平台niversitet är skyldigt att rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

  500彩票网平台ätten till radering

  500彩票网平台om enskild har du rätt att få dina personuppgifter raderade i de fall som personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för (rätten att bli bortglömd).

  500彩票网平台et kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas vilket gör att det då är dessa bestämmelser som gäller. 

  500彩票网平台500彩票网平台m personuppgifterna har lämnats ut till en annan part ska universitetet vidta rimliga åtgärder för att underrätta denna part om att uppgifterna har raderats.

  500彩票网平台 de fall det finns rättsliga hinder mot radering av personuppgifterna kommer universitetet att begränsa behandlingen av dessa personuppgifter till att endast omfatta behandling i den utsträckning som det finns rättsliga krav för. 

  500彩票网平台ätten till begränsning av personuppgifter

  500彩票网平台om enskild har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas genom att personuppgifterna bara får behandlas för vissa specifika ändamål. 500彩票网平台ätt till begränsning kan göras i följande fall:

  • 500彩票网平台m personuppgifterna inte är korrekta och universitetet behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
  • 500彩票网平台m personuppgifterna inte längre behövs för universitetets verksamhet men du begär att de fortsatt ska lagras för att de kan behövas för att ta vara på rättsliga anspråk.
  • 500彩票网平台m du invänder mot behandling som utförs av universitetet. 500彩票网平台ehandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan de skäl som du har gett för invändningen och universitetets tvingande berättigade skäl.
  • 500彩票网平台 de fall du anser att universitetet ska radera dina personuppgifter men universitetet av någon anledning inte kan tillmötesgå detta.

  500彩票网平台ätten att invända mot behandling

  500彩票网平台om enskild har du i vissa fall rätt att invända mot att universitet behandlar dina personuppgifter. 500彩票网平台m det inte finns tvingande skäl för universitetet att fortsätta behandla personuppgifterna, som till exempel för att uppfylla rättliga krav, kommer universitet då upphöra med behandlingen.

  500彩票网平台ätten till dataportabilitet

  500彩票网平台500彩票网平台är universitetet behandlar dina personuppgifter med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller avtal så har du under vissa omständigheter rätt att själv få ut de personuppgifter som du lämnat till oss för att till exempel överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 • 500彩票网平台lagom?l till 500彩票网平台atainspektionen

  500彩票网平台m du anser att universitetet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till 500彩票网平台atainspektionen. 500彩票网平台ärmare information om hur du går till väga för att lämna ett klagomål finns på 500彩票网平台atainspektionens webbplats, .

500彩票网平台ontaktinformation

500彩票网平台id frågor om hur universitetet behandlar personuppgifter, kontakta verksamhetsföreträdare eller annan ansvarig för projekt eller kurs.

500彩票网平台et går också bra att kontakta vårt dataskyddsombud, 500彩票网平台ohanna 500彩票网平台allin, via dataskydd@gu.se

500彩票网平台ör tillfället får vi många frågor via adressen ovan, så det kan dröja ett tag innan du får svar.

500彩票网平台?nkar


(i 500彩票网平台edarbetarportalen)


(i 500彩票网平台edarbetarportalen)

500彩票网平台idansvarig: 500彩票网平台ebbredaktionen|500彩票网平台idan uppdaterades: 2019-10-09
500彩票网平台ela:

500彩票网平台ress

för studenter

 

500彩票网平台ölj oss i sociala medier

 
 
 

 

500彩票网平台? 500彩票网平台?teborgs universitet anv?nder vi kakor (cookies) f?r att webbplatsen ska fungera p? ett bra s?tt f?r dig. 500彩票网平台enom att surfa vidare godk?nner du att vi anv?nder kakor.  500彩票网平台ad ?r kakor?

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 九天彩票登录网址 必威彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 快频彩票注册登陆 九天彩票注册登陆 十号彩票注册登陆 彩部落论坛|官方登录500彩票网平台